JAL

Untitled Document

 

मतदार यादीत नाव शोधणे (नविन २०१४) 

Do you notice it is draggable by mouse/finger?
Did you drag by either horizontal or vertical?
Do you notice navigator responses when drag?
Do you notice arrow responses when click?
Do you notice arrow responses when click?
Do you notice arrow responses when click?
Do you notice arrow responses when click?
Do you notice arrow responses when click?
Do you notice arrow responses when click?

 

मा. डॉ. अभिजीत चौधरी ( भा. प्र. से. ), जिल्हाधिकारी भंडारा.....लोकशाही / तक्रार करिता ई -मेल :- bhandaracollector@gmail.com वर नोंदणी करा ….. 

माननीय  जिल्हाधिकारी 

http://bhandara.nic.in मा. डॉ. अभिजीत चौधरी ( भा. प्र. से. ), जिल्हाधिकारी भंडारा.

 

माननीय  पालकमंत्री

     

चालू  घडामोडी 

1/1/2005 ते दि.1/1/2016 ची कनिष्ठ लिपिक संवर्गाची सुधारित प्रारुप ज्येष्ठता यादी (नविन)

आरोग्य विभाग, जि.प.भंडारा - वैदयकीय अधिकारी, गट अ ची पदे भरण्याबाबत जाहिरात (नविन)

Re-Auction Sand Ghat २०१६-१७ (06/12/2016 ) (नविन)

MLC ELECTION 2016 LiveWeb (नविन)

नगर परिषद अध्यक्ष पदांचा थेट निवडणूक कार्यक्रम २०१६ (नविन)

नगर परिषद सदस्यांचा सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम २०१६ (नविन)

जिल्हाधिकारी भंडारा यांचे आस्थापनेवरील लिपिक -टंकलेखक (कनिस्ट लिपिक) संवर्गाची दिनांक १/१/१९९९ ते १/१/२००४ चे स्थितीप्रमाणे सुधारित अंतिम जेष्ठता सूची. (नविन)

जाहिरात :- जिल्हाधिकारी कार्यालय भंडारा व अधिनस्त असलेली एकूण 21 निर्लेखित चारचाकी मोटर वाहनांचे लिलावाबाबत. (नविन)

सुधारित जाहिरात : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी भंडारा ) कंत्राटी तत्त्वावर पद भरतीकरिता सुधारित जाहिरात (नविन)

Advt - वरिष्ठ भूवैज्ञानिक भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा भंडारा या कार्यालयाअंतर्गत असलेल्या रासायनिक प्रयोगशादेकरिता अणुजैविक तज्ञ या रिक्त पदाच्या पदभरती करिता जाहिरात . (नविन)

जिल्हाधीकारी कार्यालय भंडारा येथे '" सहाय्यक, माहिती व तंत्रज्ञान अभियंता " या पूर्णतः कंत्राटी स्वरूपाच्या पदाकरिता पात्र उमेदवाराची यादी. (नविन)

(प्रेस नोट ) सन २०१६-१७ करिता रेती घाट प्रशिक्षण (नविन)

शिक्षक मतदार संघाची दिनांक 14.12.2015 ला प्रसिद्ध करण्यात आलेली अंतिम मतदार यादी. (नविन)

तलाठी सरळसेवा पदभरती प्रक्रिया २०१५ अंतिम निवड यादी प्रवर्ग - खुला (अंशकालीन)(नविन)

नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूक २०१६-१७(नविन)

ज़िल्हाधिकारी कार्यालय भंडारा ,तलाठी सरळ सेवा पदभरती प्रक्रिया २०१५ संभाव्य निवळ यादी प्रवर्ग खुला (अंशकालीन)(नविन)

Advertisement : Application for Nomination of non- official Members on DEIAA as District Impact Assessment Authority (01 No.) & DEAC as District Expert Appraisal Committee (03 Nos.) Bhandara District (नविन)

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण भंडारा नविन शोध व बचाव साहित्य खरीदीबाबत ई - निविदा २०१६ दुसरी मुदतवाढ शुद्धिपत्रक (नविन)

तलाठी सरळसेवा पदभरती प्रक्रिया सन २०१५ ची अंतिम निवड यादी अनुसूचित जमाती ( सामान्तर आरक्षणा व्यतिरिक्त ) एकुण ०१ जागा (नविन)

तलाठी संवर्गाची सन २०१५ ची अंतिम जेष्ठता यादी(नविन)

शासकीय जमीनी वाटप केलेल्या आदेशाच्या प्रती ( सन २०१२-१६ पर्यंत )(नविन)

वरिष्ठ भूवैज्ञानिक भू स वि यं भंडारा येथील उपविभागीय प्रयोगशाधेतील रसायनी व अनुजैविक तज्ञ या पदांकरिता मुलाखतीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी 2016 (नविन)

शासकीय / सार्वजनिक वापरातील जमीनीवरील अनधिकृत धार्मिक स्थळांची वर्गीकृत यादी (नविन)

दिनाक ०१/०१/२०१६ चे स्थितीप्रमाणे स्थायी /अस्थाई आ.का.यांची प्रारूप जेष्ट्ता यादी(नविन)

NPY २०१५-१६ - ०६/०४/०२ दुधाळ जनावरे गट वाटप, लाभार्थी व प्रतीक्षाधीन यादी.(नविन)

गट संसाधन केंद्र ( पाणी व स्वच्छता ) पदभरती २०१६ अंतिम निवड व प्रतीक्षायादी (नविन)

शासन अधिसूचना (करमणूक विभाग)(नविन)

जिल्हा निवड समिती, जिल्हा परिषद, भंडारा पदभरती २०१५(नविन)

महाराष्ट्र जमीन महसुल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे ) नियम १९७१ च्या नियम ६ व ७ मध्ये दुरुस्ती करण्याकरिता प्रारूप नियम अधिसूचना (नविन)

भंडारा जिल्हा वैनगंगा पर्यटन महोत्सव २०१६(नविन)

तलाठी परीक्षा अदयावत माहिती इथे उपलब्ध (नविन)

कब्जेहक्काने किंवा भाडेपट्टयाने प्रदान केलेल्या शासकिय जमिनीचा तपशील (नविन)

सह जिल्हा निबंधक परीक्षा अदयावत माहिती इथे उपलब्ध (नविन)

जिल्हाधिकारी कार्यालय :- तलाठी सरळ सेवा भरती २०१५

राष्ट्रीय मानवाधिकार

लोकशाही दिन

लोक आयुक्त

भंडारा जिल्हापरिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक २०१५

सार्वजनिक वितरण वेवस्ते अंतर्गत संगनिकी प्रणाली मधील शिधा पत्रिका आधार कार्ड वा बँक खात्यासी संलग्न करण्या बाबत ई-निविदा 2015

Demo Website Bhandara (नविन)

अ.का. ज्येष्ठता यादी 2015

स्वच्छता भारत अभियान

Subhmangalam or Register Marriage

मतदार यादीत नाव शोधणे२०१४

निवडणूक विभाग - महत्वाचे  संपर्क.

स्थानिक सुट्या - भंडारा जिल्हा करिता

Weather - Satellite Image Latest ( Source link : imd.gov.in)

Weather - Forecast of city ( Source link : weathercity.com)

निवडणूक  विभाग 

http://bhandara.nic.in

» Form 6

» Form 7

» Form 8

» Form 8A

अधिक.....

ईतर विभाग 

 

»ईतर  विभाग 

 

अधिक......

 

Sponsored Links