JAL

Untitled Document

 

मतदार यादीत नाव शोधणे (नविन २०१४) 

Do you notice it is draggable by mouse/finger?
Did you drag by either horizontal or vertical?
Do you notice navigator responses when drag?
Do you notice arrow responses when click?
Do you notice arrow responses when click?
Do you notice arrow responses when click?
Do you notice arrow responses when click?
Do you notice arrow responses when click?
Do you notice arrow responses when click?

 

मा. डॉ. अभिजीत चौधरी ( भा. प्र. से. ), जिल्हाधिकारी भंडारा.....लोकशाही / तक्रार करिता ई -मेल :- bhandaracollector@gmail.com वर नोंदणी करा ….. 

माननीय  जिल्हाधिकारी 

http://bhandara.nic.in मा. डॉ. अभिजीत चौधरी ( भा. प्र. से. ), जिल्हाधिकारी भंडारा.

 

माननीय  पालकमंत्री

     

चालू  घडामोडी 

नावीन्य पूर्ण योजना २०१६ - २०१७ - ०६/०४/०२ दुधाळ जनावरे गट वाटप, शेळी गट व मांसल कुक्कुट पालन ची लाभार्थी व प्रतीक्षाधीन यादी(नविन)

Recruitment of Advocate on ZP Bhandara Panel (नविन)

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी भंडारा ) कंत्राटी तत्त्वावर पद भरतीकरिता पात्र व अपात्र उमेदवाराची सुधारीत यादी (नविन)

जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे व परिसराचे स्वच्छता,साफ-सफाई करण्याची निविदा (New)

1/1/2005 ते दि.1/1/2016 ची कनिष्ठ लिपिक संवर्गाची सुधारित अंतिम ज्येष्ठता यादी (नविन)

25% Sand ghat auction 2016-17 (New)

जिल्हाधिकारी कार्यालय,भंडारा येथील जिल्हा चौकशीं अधिकारी हे पद भरण्याबाबत दिनांक १६/०१/२०१७ (नविन)

ज़िल्हा समन्वयक, उपविभाग स्तरीय समन्वयक, आणि सहाय्यक पदासाठी कंत्राटी पदभरती (नविन)

अव्वल कारकुन संवर्गाची दि. 1.1.1999 ते 1.1.2016 ची प्रारुप ज्येष्ठता यादी (नविन)

( 19/12/2016 ) जनहित याचिका क्रमांक 173/2010 डॉ महेश् बेडेकर वि. महाराष्ट्र शासन व इतर (ध्वनी प्रदुष्ण नियमाची अमलबजावणी ) (नविन)

गोसेखुर्द बाबत - अधिसूचना (नविन)

जनहित याचिका क्रमांक 173/2010 डॉ महेश् बेडेकर वि. महाराष्ट्र शासन व इतर (ध्वनी प्रदुष्ण नियमाची अमलबजावणी ) (नविन)

आरोग्य विभाग, जि.प.भंडारा - वैदयकीय अधिकारी, गट अ च्या मुलाखती बाबत दिनांक ३ जानेवारी २०१७ सकाळी १०. ३० वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालय भंडारा (नविन)

जिल्हाधिकारी भंडारा यांचे आस्थापनेवरील लिपिक -टंकलेखक (कनिस्ट लिपिक) संवर्गाची दिनांक १/१/१९९९ ते १/१/२००४ चे स्थितीप्रमाणे सुधारित अंतिम जेष्ठता सूची. (नविन)

सुधारित जाहिरात : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी भंडारा ) कंत्राटी तत्त्वावर पद भरतीकरिता सुधारित जाहिरात (नविन)

शिक्षक मतदार संघाची दिनांक 14.12.2015 ला प्रसिद्ध करण्यात आलेली अंतिम मतदार यादी. (नविन)

शासकीय जमीनी वाटप केलेल्या आदेशाच्या प्रती ( सन २०१२-१६ पर्यंत )(नविन)

शासकीय / सार्वजनिक वापरातील जमीनीवरील अनधिकृत धार्मिक स्थळांची वर्गीकृत यादी (नविन)

दिनाक ०१/०१/२०१६ चे स्थितीप्रमाणे स्थायी /अस्थाई आ.का.यांची प्रारूप जेष्ट्ता यादी(नविन)

शासन अधिसूचना (करमणूक विभाग)(नविन)

महाराष्ट्र जमीन महसुल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे ) नियम १९७१ च्या नियम ६ व ७ मध्ये दुरुस्ती करण्याकरिता प्रारूप नियम अधिसूचना (नविन)

भंडारा जिल्हा वैनगंगा पर्यटन महोत्सव २०१६(नविन)

कब्जेहक्काने किंवा भाडेपट्टयाने प्रदान केलेल्या शासकिय जमिनीचा तपशील (नविन)

राष्ट्रीय मानवाधिकार

लोकशाही दिन

लोक आयुक्त

Demo Website Bhandara (नविन)

स्वच्छता भारत अभियान

Subhmangalam or Register Marriage

मतदार यादीत नाव शोधणे

निवडणूक विभाग - महत्वाचे  संपर्क.

स्थानिक सुट्या - भंडारा जिल्हा करिता

Weather - Satellite Image Latest ( Source link : imd.gov.in)

Weather - Forecast of city ( Source link : weathercity.com)

ईतर विभाग 

 

»ईतर  विभाग 

 

अधिक......

 

Sponsored Links