JAL

Untitled Document

 

मतदार यादीत नाव शोधणे (नविन २०१४) 

Do you notice it is draggable by mouse/finger?
Did you drag by either horizontal or vertical?
Do you notice navigator responses when drag?
Do you notice arrow responses when click?
Do you notice arrow responses when click?
Do you notice arrow responses when click?
Do you notice arrow responses when click?
Do you notice arrow responses when click?
Do you notice arrow responses when click?

 

मा. श्री. सुहास दिवसे ( भा. प्र. से. ), जिल्हाधिकारी भंडारा.....लोकशाही / तक्रार करिता ई -मेल :- bhandaracollector@gmail.com वर नोंदणी करा ….. 

माननीय  जिल्हाधिकारी 

http://bhandara.nic.in मा. श्री. सुहास दिवसे ( भा. प्र. से. ), जिल्हाधिकारी भंडारा.

 

माननीय  पालकमंत्री

     

चालू  घडामोडी 

जिल्हा अप्पत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण भंडारा अंतर्गत नवीन शोध व बचाव साहित्य खरेदी बाबत दुसरी मुदतवाढ ई - निविदा क्रमांक 1 (नविन)

राज्य रक्त संक्रमण परिषद अंतर्गत रक्तपेढी जिल्हा रुग्णालय भंडारा येथे कंत्राटी पदभरती जाहिरात सन २०१७ - १८ (नविन)

सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी पदाचे मुलाखती करिता पात्र उमेदवाराची यादी २०१७. (नविन)

क्रीडा स्पर्धा मार्गदर्शिका २०१७-१८ . (नविन)

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी (ठोक वेतनावर ) या पदाकरिता निवड करण्यात आलेल्या व प्रतिक्षाधीन उमेदवारांची यादी . (नविन)

ज़िल्हाधिकारी , भंडारा यांचे आस्थापनेवरील स्थायी /अस्थायी तलाठी सवर्गाची दिनांक १ जानेवारी २०१६ चे स्थितीप्रमाणे अंतीम जेष्ठता यादी यासोबत जोडलेल्या विवरण पात्राप्रमाणे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे (नविन)

EVM Video ( In Marathi) (नविन)

मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम २०१७. (नविन)

जिल्हा अप्पत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण भंडारा अंतर्गत नवीन शोध व बचाव साहित्य खरेदी बाबत पहिली मुदतवाढ ई - निविदा क्रमांक 1 (नविन)

जिल्हा अप्पत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण भंडारा अंतर्गत नवीन शोध व बचाव साहित्य खरेदी बाबत पहिली मुदतवाढ ई - निविदा क्रमांक 2 (नविन)

जिल्हा अप्पत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण भंडारा अंतर्गत नवीन शोध व बचाव साहित्य खरेदी बाबत पहिली मुदतवाढ ई - निविदा क्रमांक 3 (नविन)

जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष, भंडारा येथील समुपदेशक, सामाजिक कार्यकर्ता व लेखापाल या रिक्त पदांची अंतीम निवड यादी (नविन)

ज़िल्हाधिकारी , भंडारा यांचे आस्थापनेवरील स्थायी /अस्थायी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यांची दिनांक १ जानेवारी २०१7 चे स्थितीप्रमाणे प्रारूप अंतीम जेष्ठता यादी यासोबत जोडलेल्या विवरण पात्राप्रमाणे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे (नविन)

ज़िल्हाधिकारी , भंडारा यांचे आस्थापनेवरील स्थायी /अस्थायी मंडळ अधिकारी सवर्गाची दिनांक १ जानेवारी २०१7 चे स्थितीप्रमाणे प्रारूप अंतीम जेष्ठता यादी यासोबत जोडलेल्या विवरण पात्राप्रमाणे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे (नविन)

राज्यातील सर्व जिल्हा व सत्र न्यायालयात मुलांचे हक्क संरक्षण अधिनियम २००५ अंतर्गत प्रकरणे हाताळण्यासाठी विशेष सरकारी अभियोक्ता यांच्या नव्याने नियुक्तीसाठी नामिका मागविण्याबाबत. (नविन)

शुद्धिपत्रक - ज़िल्हाधिकारी भंडारा यांचे आस्थापनेवरील स्थायी /अस्थायी तलाठी संबंधित (नविन)

ध्वनीप्रदुषण (नियमन व नियंत्रण) 2000 ची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती (नविन)

ज़िल्हाधिकारी , भंडारा यांचे आस्थापनेवरील स्थायी /अस्थायी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यांची दिनांक १ जानेवारी २०१६ चे स्थितीप्रमाणे प्रारूप जेष्ठता यादी यासोबत जोडलेल्या विवरण पात्राप्रमाणे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे (नविन)

ज़िल्हाधिकारी , भंडारा यांचे आस्थापनेवरील स्थायी /अस्थायी तलाठी सवर्गाची दिनांक १ जानेवारी २०१६ चे स्थितीप्रमाणे प्रारूप जेष्ठता यादी यासोबत जोडलेल्या विवरण पात्राप्रमाणे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे (नविन)

सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक एस आर व्ही -२०११/प्रक्र २८४ /१२ ,दिनांक २१.१०.२०११ मधील तरतुदीनुसार मंडळ अधिकारी सवर्गाची दिनांक १ जानेवारी २०१७ चे स्तिथीप्रमाणे तात्पुरती प्रारूप जेष्ठता यादी या ज्ञानापासाबोत जोडलेल्या विवरण पात्राप्रमाणे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे (नविन)

माहे जून ते सप्टेंबर २०१७ या कालावधीत मुदती संपण्यारा नव्याने अस्तित्वात आलेल्या ग्रामपंचायतीचा सार्वत्रिक तसेच रिक्त पदांचा पोट निवडणुकांसाठी निवडणूक कार्यक्रम (नविन)

अव्वल कारकुन संवर्गाची दि. 1.1.1999 ते 1.1.2016 ची अंतिम ज्येष्ठता यादी (नविन)

जाहिरात - महात्मा गांधी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGS) सन 2016-17 करीता संवैधानिक लेखापरिक्षकाची निवड करण्यासाठी दरपत्रके मागविण्याबाबत (नविन)

भंडारा उपविभागातील पोलीस पाटील पदभरती - २०१७ (नविन)

100 Digi Dhan Melas by Honable Prime Minister on 14th April 2017 at 12:25 PM IST (नविन)

तीन रेतीघाटाची २५% अपसेट किंमत कमी करून तिसरा फेर लिलाव २०१६-१७ (नविन)

अव्वल कारकुन संवर्गाची दि. 1.1.1999 ते 1.1.2016 ची सुधारित प्रारुप ज्येष्ठता यादी (नविन)

Finger Print Scanner Device for Use with Desktop - दरपत्रक सादर करण्याबाबत (नविन)

महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना अंतर्गत कामाची अंमलबजावणी संबंधाने सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी पदाकरिता कंत्राटी तत्त्वावर नेमणूक (नविन)

ज्यु. प्रोग्रामर कंत्राटी पदाकरिता निवड झालेल्या आणि प्रतिक्षीत उमेदवारांची यादी. (New)

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण भंडारा यांना खरेदी करावयाचे शोध व बचाव साहित्यांचे बाबतची इ-निविदा रद्द करणे बाबत सूचना (नविन)

स्थानिक सुट्या - भंडारा जिल्हा करिता (2017).(नविन)

ज्यु. प्रोग्रामर कंत्राटी पदाकरिता पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी. (New)

म. पो. अधिनियम १९५१ च्या अंतर्गत ध्वनी प्रदुषण नियंत्रणाकरिता प्राधिकृत अधिकारी यांची यादी (New)

शिक्षक मतदार संघ दुवार्षिक निवडणूक यादी (नविन)

जिल्हा सेतू समिती मार्फत कंत्राटी पद्धतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय, भंडारा येथे ज्युनियर प्रोग्रामर ची नियुक्ती करणे बाबत.(नविन)

नावीन्य पूर्ण योजना २०१६ - २०१७ - ०६/०४/०२ दुधाळ जनावरे गट वाटप, शेळी गट व मांसल कुक्कुट पालन ची लाभार्थी व प्रतीक्षाधीन यादी(नविन)

ज़िल्हा समन्वयक, उपविभाग स्तरीय समन्वयक, आणि सहाय्यक पदासाठी कंत्राटी पदभरती (नविन)

( 19/12/2016 ) जनहित याचिका क्रमांक 173/2010 डॉ महेश् बेडेकर वि. महाराष्ट्र शासन व इतर (ध्वनी प्रदुष्ण नियमाची अमलबजावणी ) (नविन)

गोसेखुर्द बाबत - अधिसूचना (नविन)

शिक्षक मतदार संघाची दिनांक 14.12.2015 ला प्रसिद्ध करण्यात आलेली अंतिम मतदार यादी. (नविन)

शासकीय जमीनी वाटप केलेल्या आदेशाच्या प्रती ( सन २०१२-१६ पर्यंत )(नविन)

शासकीय / सार्वजनिक वापरातील जमीनीवरील अनधिकृत धार्मिक स्थळांची वर्गीकृत यादी (नविन)

शासन अधिसूचना (करमणूक विभाग)(नविन)

महाराष्ट्र जमीन महसुल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे ) नियम १९७१ च्या नियम ६ व ७ मध्ये दुरुस्ती करण्याकरिता प्रारूप नियम अधिसूचना (नविन)

भंडारा जिल्हा वैनगंगा पर्यटन महोत्सव २०१६(नविन)

कब्जेहक्काने किंवा भाडेपट्टयाने प्रदान केलेल्या शासकिय जमिनीचा तपशील (नविन)

राष्ट्रीय मानवाधिकार

लोकशाही दिन

लोक आयुक्त

Demo Website Bhandara (नविन)

New Website Bhandara (नविन)

स्वच्छता भारत अभियान

Subhmangalam or Register Marriage

मतदार यादीत नाव शोधणे

निवडणूक विभाग - महत्वाचे  संपर्क.

Weather - Satellite Image Latest ( Source link : imd.gov.in)

Weather - Forecast of city ( Source link : weathercity.com)

ईतर विभाग 

 

»ईतर  विभाग 

 

अधिक......

 

Sponsored Links