सिटीझन  चार्टर

विभागाचे नाव
महसुल विभाग
  जिल्हाधिकारी कार्यालय भंडारा       
         
रोजगार हमी योजना
जिल्हा पुरवठा कार्य पुनर्वसन विभाग  
अन्य विभाग
सहायक नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र - भंडारा
जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था सहायक नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र - भंडारा उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय भंडारा  

कृषी विभाग