Brief information
Bhandara District is an administrative district in the state of Maharashtra in India. The district headquarters are located at Bhandara. The district occupies an area of 4087 km² and has a population of 1,200,334 (male 605,520 female 594,814) of which 19.48% are urban (as of 2011).[1] It is fondly called as
more ...
Fresh clutches
वैद्यकीय अधिकारी गट – अ ची पदे भरण्याबाबत जाहिरात
ARTc,DH Bhandara Lab Tech (contractual) recruitment-2017.
सहायक कार्यक्रम अधिकारी पदाकरिता मुलाखतीमध्ये प्राप्त गुणांची यादी.
जिल्हा अप्पत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण भंडारा अंतर्गत नवीन शोध व बचाव साहित्य खरेदी बाबत दुसरी मुदतवाढ ई - निविदा क्रमांक 1
राज्य रक्त संक्रमण परिषद अंतर्गत रक्तपेढी जिल्हा रुग्णालय भंडारा येथे कंत्राटी पदभरती जाहिरात सन २०१७ - १८
सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी पदाचे मुलाखती करिता पात्र उमेदवाराची यादी २०१७.
क्रीडा स्पर्धा मार्ग दर्शिका २०१७-१८
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी (ठोक वेतनावर ) या पदाकरिता निवड करण्यात आलेल्या व प्रतिक्षाधीन उमेदवारांची यादी
ज़िल्हाधिकारी , भंडारा यांचे आस्थापनेवरील स्थायी /अस्थायी तलाठी सवर्गाची दिनांक १ जानेवारी २०१६ चे स्थितीप्रमाणे अंतीम जेष्ठता यादी यासोबत जोडलेल्या विवरण पात्राप्रमाणे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे
EVM Video ( In Marathi)
मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम २०१७.
स्थानिक सुट्या - भंडारा जिल्हा करिता (2017)
जिल्हा अप्पत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण भंडारा अंतर्गत नवीन शोध व बचाव साहित्य खरेदी बाबत पहिली मुदतवाढ ई - निविदा क्रमांक 1
अधिक ...
Honorable Collector

Hon.Mr.Suhas Diwase(IAS)
More
Honorable guardian minister

Hon.Dr.Deepak Sawant
More
District Specific Feature
Help Line

Disaster Management

Imp Websites