SR NO DEPARTMENT TYPE APPLICATIONS NAMES checklist
1     The Licence Authority  
2     अकृषी न हरकत प्रमाणपत्र मिळण्याबाबत अकृषी न हरकत प्रमाणपत्र मिळण्याबाबत
3     अग्निशमन योग्यता प्रमाणपत्र नुतनीकरण ४३३-अग्निशमन योग्यता प्रमाणपत्र -महानगरपालिका
4     अतिक्रमण काढणे बाबत. ३७२- अतिक्रमण काढणे
5     अतिक्रमण काधानेबाब्बाद ३७२- अतिक्रमण काढणे
6     अधिकार अभिलेखा नाव दाखल कर याबाबत. १८८ - मृतुपत्रा आधारे अधिकार अभिलेखात नोंदणी करणे
7     हैद्राबाद कुळ कायदा १९५० अंतर्गत जमीन अकृषिक परवानगी देणे बाबत २७१ हैदराबाद कुल कायदा १९५० अंतर्गत कुलाची जमीन अदलाबदली परवानगी
8     महराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे १४९ नुसार अधिकार संपादन checklist\२६९ महाराष्ट्र शेत जमिन अधिनियम १९६९ अंतर्गत सिलिंग जमीन अदलाबदल विक्री परवानगी.pdf
9     अनुदानावर औजारे मागणी ३२२ अनुदानावर औजारे मागणी
10     अनुसूचित जाती भटक्या जातीविमुक्त जातीईतर मागास वर्गविषेसमागासप्रवर्ग प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्याबाबत.  
11     अनुसूचित जातीच्या प्रवर्गातील विहिरी असलेल्या शेत्कार्याना विद्युत जोडणी व विद्युत  
12     अन्नभेसळ प्रतिबंधक कायद्या नुसार परवाना मिलन्य्बब्द उत्त्पानासाठी  
13     अन्नभेसळ प्रतीबधक कायदा नुसार परावाना मळणे बाबद _2_  
14     अशिक्षित असलेल्याबाबाद_1  
15     अस्तीवातील रस्ते दुरुस्ती बाबत  
16     आगीत झालेल्या निकसनी प्रमाणपत्र मिल्ण्याबाब्द  
17     आर्थिक दुर्बल गरीब स्त्रीयाच्या मुलीन साठी पाळणाघर चालविणे  
18     आर्थिक दुर्बल घटक प्रमाणपत्र  
19     इमारत वापर प्रमाणपत्र मिळण्याबाबत  
20     कचरा उचलणे गटार साफ करणे स्वच्छता करणे बाबद.  
21     कपात केलेली अनामत रक्कम मिळनेबाबत.  
22     कपात केलेल्या आयकर सुल्काबाबादचे प्रमाणात मिळन्या बाबत .  
23     कमांड मंडप उभा करण्यासाठी परवांगी मिळन्या बाबद  
24     किशोर विएन मुलीना व स्त्रियांना जेंडर बबड तसेच आरोग्य व कुटुंब नियोजनाबद्दल माहिती देणे  
25     कीटकनाशक परवाना  
26     कुळ कायदा १९५० अंतर्गत कुळाची जमीन अदलाबदल विक्री परवानगी देणे बाबत.  
27     केबल दूरचित्रवाणी नोंदणी प्रमाणपत्र व ३ _२_ ब अंतर्गत परवाना नुतनीकरण करून मिळण्याबाबत . _1_  
28     केरोसिन परवाना नुतनीकरण  
29     केलेले काम हती असलेल्या कामाचे प्रमाणपत्र मिळण्याबाबत.  
30     कौटुंबिक शिधापत्रिका द्वितीय प्रत मिल्नेबाबाद  
31     कौटुंबिक शिधापत्रिकेत नाव समाविष्ट करणे  
32     खनि पट्टा नुतनिकरण अर्ज _लीज _  
33     गटारीची किरकोळ दुरुस्ती कच्ची नाली खोद्न्या बाबत .  
34     ग्रंथालयाचे सभासद होण्याबाबत  
35     ग्रामीण कर्करोग पिडीतांना जिल्हा परिषद निधीमधून अर्थ सहाय्य योजना. _1_  
36     घरगुती विदुत्त पुरवठयासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र मिळणे बाबद  
37     चालू नळास पाणी येत नसले बाबाद  
38     जनगणना लोकसंख्या प्रमाणपत्र  
39     जन्म प्रमाणपत्र मिळणे बाबत.  
40     जमनी सुरक्षा योजना  
41     जागा मोजणीसाठी अर्ज  
42     जातीचे प्रमाणपत्र मिळणे बाबत  
43     जातीच्या प्रमाणपत्राकरिता अर्जाचा नमुना.  
44     जातीत किंवा पोट जातीत बदल करण्यासाठी अर्ज.  
45     जास्त असलेल्या घरची पट्टी बाबाद  
46     जास्त असलेल्या घरपट्टी बिल बाबाद  
47     जाहिरात बोर्दाबाबत  
48     जिल्हा पशूसंवर्धन अधिकारी.doc 1  
49     वारसा प्रमाणपत्र ३४८ वारसा प्रमाण पत्र मिळणे
50     जिल्हास्तरीय अनुसूचित जाती उपयोजना.doc1  
51     गाव नमुना ७ व ८ अ  
52     जुन्या वस्त्याचे न हरकत प्रमाणपत्र  
53     झाड तोडण्यास परवानगी मिल्ण्य्बाब्द  
54     ठेकेदारीची नोंदणी करण्याबाबत  
55     डास नियंत्रण फावरी कार्नेबाब्द  
56     थकबाकी मुले बंद केलेला पाणीपुरवठा सुरु करण्याबाबत  
57     दारिद्र रेषेखालिल कुठुंब ओळखपत्र मिळणे बाबत 2  
58     दारिद्र रेषेखालिल कुठुंब ओळखपत्र मिळणे बाबत नगरपरिषद  
59     आखीव पत्रिका सही सुद्धा नक्कल  
60     दिवाबत्ती बस्व्ण्य्बाबत  
61     धरणग्रस्ताचे प्रमाणपत्र मिळणे बाबत.  
62     नक्कल मिळणे बाबत  
63     नक्कल मिळणे बाबत तातडीने  
64     नगरपालिकेची जागा मैदान भाड्याने मिळन्या बाबद. _1_  
65     नगरपालिकेची जागा मैदान भाड्याने देण्याबाबत  
66     नर्सिंग होम नोंदणी करणेबाबत  
67     नळ कनेक्शन मिल्नेबाबाद  
68     नळास पाणी दुषित येत असल्याबाबाद  
69     नवीन पोल उभे कार्नेबाबाद  
70     नवीन बांधलेल्या इमारतीस कर लावले बाबद  
71     नवीन शाळेचा वर्ग मन्यते साठी न हरकत प्रमाणपत्र  
72     नवीन संडासासाठि परवानगी मिळणे बाबद_घर तिथे सौचालय_  
73     निर्मुलन कायदा  
74     पंचायत राज संस्था मार्फत महिला लोक्प्रतीनिधीना प्रशिक्षण देणे  
75     पाईपलाईन गळती दुरुस्ती करण्याबाबत  
76     पाण्याचे टँकर मिळणे बाबद  
77     पॅचवर्करस्त्यावरील खड्डे ङांबराने,भरणे,रस्ते दुरुस्ती करणे.  
78     बचत गट करणे बाबद  
79     बयोगास सायान्त्राचे अनुदान _1_  
80     बांधकाम परवानगी देणेबाबत  
81     बालिका समृद्धी योजनेचा लाभ मिळणेबाबत  
82     बेबाकी प्रमाणपत्र मिल्नेबाबाद  
83     मंडप उभारण्याची परवानगी देनेबाबाद  
84     महारा जमीन मह्सून अधिनियम १९६६ चे कलम १४९ नुसार अधिकार सपादन  
85     महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमन  
86     महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम १४९ नुसार अधिकार संपादन  
87     महाराष्ट्र राज्य विद्युत कंपनी मर्यादित  
88     महिला प्रधान क्ष्रेत्रीय बचत योजना एजंसी मिळणे बाबत  
89     मालकी हक्काचा उतारा व नक्कल मिळण्याबाबत  
90     मालकी हक्काचे जागेचा उतारा प्रमाणपत्र व नक्कल मिळणे बाबद  
91     मालमत्तेचा उतारा मिळणेबाबत  
92     मालमत्तेची नाव नोंदणी  
93     मालमत्तेची नाव नोंदनी नामांतर करणे बाबद _1_  
94     माहेरचा पुरावा असल्याबाब्द  
95     मुंबई मुद्रांक अधिनियम,१९५८ चे कलम ३१ खाली अभिनीर्णयासाठी दाखल करतांना अर्जाचा नमुना  
96     मुंबई मुद्रांक अधिनियम,१९५८ चे कलम ३३ खाली चुकवलेला मुद्रांक शुल्क वसूल  
97     मुलीना व मुलांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देणे  
98     मृत जनावरे उचाल्नेबाबाद  
99     मृतू प्रमाणपत्र मिळणेबाबत  
100     मोकाट कुत्र्याचा बंदोबस्त करण्याबाब्द  
101     मोजणीसाठी अर्ज - 2  
102     युवक कल्याण क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थेस आर्थिक सहाय्  
103     रद्द प्रमाणपत्राद्वारे शिधापत्रिका मिल्नेबाबाद _1_  
104     रद्द प्रमाणपत्राद्वारे शिधापत्रिका मिल्नेबाबाद  
105     रस्त्यावरील मातीचे बाधकामाचे अनावश्यक ढीगारे उचलणे बाबत .  
106     अल्पभूधारक असल्याचे प्रमाणपत्र  
107     शेतकरी असल्याचे प्रमाणपत्र  
108     खाद्यग्रह परवाना मिळणेबाबद  
109     खाद्याग्रह परवाना नुतनीकरण  
110     रहिवाशी प्रमाणपत्र मिळणे बाबत 2  
111     रहिवाशी प्रमाणपत्र_1  
112     वर्ण लेखनातील किवा आख्द्यातील दुरुस्तीसह जन्म तारखेत बदल  
113     वर्ण लेखातील दुरुस्ती सह नाव व आडनाव बदल जिल्हा परिषद  
114     वस्तू विशारद प्रमाणपत्र नोंदणी  
115     विषय- जमीन संपादन अहवाल मिळणे बाबत..4  
116     व्हिदेओ खेळ ग्रहपरवाना नुतनीकरण  
117     वीज न हरकत प्रमाणपत्र  
118     वृक्षरोपण करून मिळण्याबाबत  
119     वेयाम शाळा विकास अनुदान द्वितीय हप्ता व साहित्य खरेदी  
120     खान पट्टा नुतनीकरण  
121     व्यवसाय करण्यास न हरकत प्रमाणपत्र  
122     व्यवसाय परवाना _ग्रामपंचायत _  
123     व्हीदांगण विकास अनुदान  
124     शालांत शिक्षण घेणाऱ्या अपंग शिशुवृती योजना  
125     सभासदत्व स्थगित ठेव्नेबाबत.pdf  
126     समाज सेवा शिबीर  
127     सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार कर्ज मागणी  
128     सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना  
129     स्थगित केलेले सदस्त्वा पुन्हा सुरु करण्याबाबत  
130     स्थानिक भूजल सर्वेक्षण अर्जाचा नमुना _1_  
131     स्वयंरोजगार प्रशिक्षण मिळणेबाबत  
132     स्वातंत्र सैनिक मुलीचे लग्नासाठी आर्थिक सहाय्य मिळण्या बाबत  
133     स्वातंत्र्य सैनिक स्वातंत्र्य सैनिकची विधवा पत्नी आईवडील यांचे मृतू नंतर आर्थिक सहाय्य मिळणे बाबत 2  
134     व्हिडीओ गेम परवाना  
135     व्हिडीओ गेम परवाना नुतनीकरण  
136     हय्द्राबाद कुल कायदा १९५० अंतर्गत जमीन अकृषी परवाना  
137     केबल दूरचित्रवाणी परवाना  
138     हय्द्राबाद कुल कायदा १९५४ अंतर्गत जमीन विक्रि अकृषी परवाना  
139     हातपंप दुरुस्ती करणेबाबत  
140     हैद्राबाद कुळ कायदा १९५० अंतर्गत जमीन अकृषि परवानगी देणे बाबत  
141     फटका गण पावडर परवाना  
142     केरम ग्रहाचा परवाना  
143     नाटक लोकनाट्याचा परवाना  
144     इतर नाहरकत प्रमाणपत्र नुतनीकरण  
145     अर्धे घाऊक केरोसिन परवाना नुतनीकरण  
146     हैद्राबाद निर्मुलन कायदा १९५४ अंतर्गत जमीन विक्री अकृषि परवानगी देणे बाबत.  
147        
148     domecial English certificate  
149     income cert. English  
150        
151     nav Buddha caste certificate  
152        
153     उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र १  
154        
155     भूमिहीन शेतमजूर प्रमाणपत्र  
156        
157     शिधापत्रीकेतील नाव कमी करणे  
158     नवीन शास्त्राची नोंद शास्त्र परवान्यात घेणे  
159        
160     cast certificate open  
161        
162        
163     अल्पसंख्याक प्रमाणपत्र  
164     income certificate 3 year  
165     उत्पनाचे प्रमाणपत्र ३ वर्ष  
166        
167        
168        
169        
170        
171        
172        
173        
174        
175     वीज मीटर स्तलांतरीत करणे  
176        
177        
178        
179        
180        
181     वाहन नोंदणी दुय्यम परत मिळणे  
182     आरसी बुक मधील पट्यात दुरूस्ती करणे  
183        
184        
185        
186        
187        
188        
189        
190        
191        
192        
193        
194        
195        
196        
197        
198        
199        
200        
201        
202        
203        
204        
205        
206        
207        
208        
209        
210        
211        
212        
213        
214        
215        
216        
217        
218        
219        
220     सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय नक्कल देणे  
221        
222     शासकीय वसतीगृह प्रवेश  
223     शासकीय निवासी शाळा प्रवेश २२३ शासकीय निवासी शाळा प्रवेश
224     गटई स्टाँल वाटप चर्मकार व्यक्तींना २२४ गटई स्टाल वाटप - चर्मकार व्यक्तींना
225     पॉवर टीलरचे वाटप २२५ पॉवर टिलरचे वाटप
226        
227     फिटनेस प्रमाणपत्र जिल्हा शल्य चिकित्सक २२७- फिटनेस प्रमाणपत्र - जिल्हा शल्य चिकित्सक
228     नेत्रदान करणे जिल्हा शल्य चिकित्सक २२८- नेत्रदान करणे - जिल्हा शल्य चिकित्सक
229        
230        
231        
232        
233        
234        
235        
236        
237        
238        
239        
240        
241        
242        
243        
244        
245        
246        
247        
248        
249        
250        
251        
252        
253        
254        
255        
256        
257        
258        
259        
260        
261        
262        
263        
264        
265     स्वातंत्र सैनिकास दुयम ओळखपत्र देणे २६५ स्वातंत्र्य सैनिकास दयम ओळखपत्र देणे - तलाठी
266     स्वातंत्र सैनिक मयत असेल तर पत्नीला ओळखपत्र देणे २६६स्वातंत्र्य सैनिक मयत असेल तर पत्नीला ओळखपत्र देणे
267     स्वातंत्र सैनिकांना एस टी पास देणे २६७. स्वातंत्र्य सैनिकास एस.टी
268     प्रमाणित प्रत जिल्हाधिकारी कार्यालय २६८-प्रमाणित प्रत जिल्हाधिकारी कार्यालय
269        
270        
271        
272        
273     हैद्राबाद निर्मुलन कायदा १९५४ अंतर्गत जमीन विक्री अकृषि परवानगी देणे बाबत. २७३-हैद्राबाद कुळ कायदा १९५४ अंतर्गत कुळाची जमीन अकृषी परवानगी मिळणे
274        
275        
276        
277        
278        
279        
280        
281        
282        
283        
284        
285     भूकंप ग्रस्त प्रमाणपत्र २८५ - भूकंपग्रस्त प्रमाणपत्र
286        
287        
288     टी. सी. वर जन्मस्थळ नसल्याबाबत २८८ टी सी वर जन्मस्थळ नसलेबाबत
289     अशिक्षित असल्याबाबत २८९ अशिक्षित असलेबाबत_1
290        
291        
292        
293        
294        
295        
296        
297        
298        
299        
300        
301        
302        
303     कास्ट सरटीफीकेट एन. टी. सीडी ३०३ - caste certificate NT C D
304        
305     एफएल ३ परमिट रूम ३०५ - एफएल ३ - परमिट रूम
306     भूजल उपलब्धता प्रमाणपत्र ३०६ - भूजल उपलब्दता प्रमाणपत्र
307        
308        
309        
310        
311     नगररचना कार्यालयाने अकृषी परवानगीसाठी शिफारस 311नगररचना कार्यालयाने अनुशी परवानगीसाठी शिफारस केलेल्या अभिन्यासाठी छाया
312        
313        
314        
315        
316        
317        
318        
319     क्रीडांगण विकास अनुदान  
320        
321        
322        
323     सेस फंडातील योजना अर्ज जिल्हा परिषद ३२३ सेस फंडातील योजना अर्ज - जिल्हा परिषद
324        
325     विशेष घटक योजना अंतर्गत नवीन विहीर जुनी विहीर दुरूस्ती जिल्हा परिषद ३२५ योग्ना अंतर्गत नवीन विहीर,जुनी विहीर दुरुस्ती -जिल्हा परिषद
326     अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विहीर असलेल्या शेतकर्यानी विद्युत जोडणी व विद्युत पंप बसविणे जिल्हा परिषद ३२६ अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विहीर असलेल्या शेतकऱ्यांना विद्युत जोडणी व विद्युत
327     बियाणे परवाना जिल्हा परिषद ३२७ बियाणे परवाना -जिल्हा परिषद
328     खत परवाना ३२८-खत परवाना
329     कीटकनाशक परवाना ३२९-कीटकनाशक परवाना
330     अंगणवाडी सेविका मिनी अंगणवाडी सेविका जिल्हा परिषद ३३०- अंगणवाडी सेविक- मिनी अंगणवाडी सेविका -जिल्हा परिषद
331     अंगणवाडी मदतनीस ३३१- अंगणवाडी मदतनीस
332        
333        
334        
335     तालुका स्तरावर शिकणाऱ्या मुलीकरिता होस्टेल चालविणे ३३५- तालुकास्तरावर शिकणा॒री मुलींसाठी होस्टेल चालविणे-जिल्हा परिषद
336     आर्थिक दृष्ट्या गरीब स्त्र्यांच्या मुलामुलीन्कारिता पाळणाघर चालविणे ३३६- आर्थिकदृष्टया स्त्रियांच्या मुलामुलींसाठी पाळणाघर चालविणे संस्था-बचतगट
337     किशोरवयीन मुलींना व मुलींना जन्मदर ३३७- किशोरवयीन मुलीना व महिलांना जेंडरबाबद तसेच आरोग्य व कुटुंबनियोजन बाबद
338     पंचायतराज संस्थामधील महिला लोक प्रधीनिधीला प्रशिक्षण देणे ३३८-पंचायतराज संस्थामधील महिला लोकप्रतिनिधीना प्रशिषण देणे
339     339 अंगणवाडी केंद्राना बचत गटा मार्फत पुरवठा केलेल्या पूरक पूषण आहार पुरवठा.pdf ३३९-अंगणवाडी केंध्राना बचत गटामार्फत पुरवठा केलेल्या पूरक पोषण आहार पुरवठ्या बदल माहिती देणे
340        
341        
342        
343        
344        
345        
346        
347        
348        
349     अंगणवाडी केंद्राना बचत गटामार्फत पुरवठा केलेल्या पूरक पोषण आहार पुर्व्यातचे देये  
350        
351        
352        
353        
354        
355        
356        
357        
358        
359        
360        
361        
362        
363        
364     जातीत किंवा पोट जातीत बदल करण्यासाठी अर्ज. 364 जातीत किंवा पोट जातीत बदल करण्यासाठी अर्ज.
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450