शासकीय / सार्वजनिक वापरातील जमीनीवरील अनधिकृत धार्मिक स्थळांची वर्गीकृत यादी

अधिसुचना view

(अ) वर्गी‍कृत नियमित करावयाच्या अनधिकृत धार्मिक स्थळांची यादी

view

(ब) वर्गी‍कृत निष्कासित करावयाच्या अनधिकृत धार्मिक स्थळांची यादी

view

(क) वर्गी‍कृत स्थलांतरीत करावयाच्या अनधिकृत धार्मिक स्थळांची यादी

view