Welcome to the office of the Collector & District Magistrate, Bhandara.

 

 

 

Name And Assembly Wise Electroral search (New 2014) 

 

 

मा. डॉ. अभिजीत चौधरी ( भा. प्र. से. ), जिल्हाधिकारी भंडारा.....लोकशाही / तक्रार करिता ई -मेल :- bhandaracollector@gmail.com वर नोंदणी करा ….. 

.......

HO'NABLE COLLECTOR  

http://bhandara.nic.in Hon.Dr.Abhijeet Chaudhari,(IAS),Collector Bhandara


 

 

Hon. Guardian Minister

 

"http://bhandara.nic.in" />

Hon.Dr.Deepak Sawant,Guardian Minister Bhandara.

 

 

 

LATEST UPDATE/NEWS

ज़िल्हाधिकारी कार्यालय भंडारा ,तलाठी सरळ सेवा पदभरती प्रक्रिया २०१५ संभाव्य निवळ यादी प्रवर्ग खुला (अंशकालीन)(नविन)

महिला व बाल कल्याण विभाग जिल्ला परिषद भंडारा या कार्यालयामार्फत इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजनेंतर्गत जिल्ला कार्यक्रम समन्वयक या पदासाठी अर्ज पात्र झालेल्या उमेदवारांची पुन्हा संगणक चाचणी व मुलाखत घेण्यासाठीची सूचना (नविन)

Advertisement : Application for Nomination of non- official Members on DEIAA as District Impact Assessment Authority (01 No.) & DEAC as District Expert Appraisal Committee (03 Nos.) Bhandara District (नविन)

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण भंडारा नविन शोध व बचाव साहित्य खरीदीबाबत ई - निविदा २०१६ दुसरी मुदतवाढ शुद्धिपत्रक (नविन)

तलाठी सरळसेवा पदभरती प्रक्रिया सन २०१५ ची अंतिम निवड यादी अनुसूचित जमाती ( सामान्तर आरक्षणा व्यतिरिक्त ) एकुण ०१ जागा (नविन)

तलाठी संवर्गाची सन २०१५ ची अंतिम जेष्ठता यादी(नविन)

शासकीय जमीनी वाटप केलेल्या आदेशाच्या प्रती ( सन २०१२-१६ पर्यंत )(नविन)

वरिष्ठ भूवैज्ञानिक भू स वि यं भंडारा येथील उपविभागीय प्रयोगशाधेतील रसायनी व अनुजैविक तज्ञ या पदांकरिता मुलाखतीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी 2016 (नविन)

25% Sand ghat second Re-Auction 2015-16(नविन)

महिला व बालविकास विभाग जि. प. भंडारा मध्ये मधील (IGMSY)योजनेंतर्गत जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक या पदाच्या मुलाखतीसाठी पात्र - अपात्र उमेदवाराची यादी (नविन)

शासकीय / सार्वजनिक वापरातील जमीनीवरील अनधिकृत धार्मिक स्थळांची वर्गीकृत यादी (नविन)

दिनाक ०१/०१/२०१६ चे स्थितीप्रमाणे स्थायी /अस्थाई आ.का.यांची प्रारूप जेष्ट्ता यादी(नविन)

NAME AND ASSEMBLY-WISE ELECTRORAL SEARCH NEW2014

District Administration Contact Details

Nodal Officer (Vidhansabha Election 2014)

RO & ARO of the District (Vidhansabh Election 2014)

Police Department Contact Details

T

Daily Tanchi Report(23/1/2013)

Weather - Satellite Image Latest ( Source link : imd.gov.in)

Weather - Forecast of city ( Source link : weathercity.com)

Nagar Vikas 6(a)(new 9/1/13)

Nagar Palika Advertisement  

Sand Ghat 2-Phase E-Tender and E-Auction

Press Note For Sand Ghat(new 18/12/2012)

Admission Application For MINI- ITI For Lakhandur Tahsil

 

 

ELECTION DEPARTMENT 

» »Form 6

» »Form 7

» »Form 8

» »Form 8A

more..

SUPPLY DEPARTMENT

OTHER DEPARTMENT

 

 

» Other Department

 

more..

 

 

 

Links